در این بخش نمایشگاه هایی که شرکت شایکو در آن ها شرکت کرده به نمایش گذاشته می شود.