مجتـمع صنعتی آلومینیـوم شایـکو بـه عنـوان یکی از اثـر گذارترین فعالین صنعت آلومینیوم کشور ، پس از قریب به 15 سال فعالیت مستمر در این حوزه ، در سال 1393 کارخانه تولید پروفیل خود را در زمینی به مساحت 15000متر مربع و9000 متر مربع سالن تولید در منطقه شهریار تهـران و با ظرفیت تولید اولیـه 1400 تن در سال راه اندازی نمود.
آنچه امروز در این مجتمع صنعتی پس از کسب تجـارب گونـاگون حـاد شـده ، طراحی و تولید مقاطع پروفیلی است که به نوبه خود،بخشی از نیازهای صنعت ساختمان را مرتفع ساختـه انـد و شـایکـو بـا به روزرسانی خط تولید خود،به مرغوبترین و کاملترین انتخاب صنعت درب و پنجره و نمای ساختمان کشور بدل گردیده است.
توفیقات پیاپی مجتمع آلومینیوم شایکـو در زمینه طراحی و تولید پروفیل های متـنـوع درب و پنجره و نمـای ساخـتمانی در حـال حاضـر موجـب گـردیـده تا بـه لطف پروردگار متعال ، نقاط اثرایی مـجتمع در سـایر صنایـع فرادستی نیز بارز گردد. امروز بـا افتـخار بـخش بزرگی از نیازمندیهای این بخش از صنعت نیز به دستان توانمند شایکو پاسخ داده می شود.

تماس با ما
5600

پروژه های تکمیل شده

36

کارکنان

10000

مشتریان راضی

15

سابقه کار