واحد مهندسی و طراحی سیستم
این واحد با بهره گیری از توان متخصصان مجرب و نگاهی دقیق به نیازمندیهای پروژه های ساختمان بـه طراحی و ساخت سیـستـم مـعمـاری مدرن در بخـش پروفیل های درب ، پنجره و نمای آلومینیومی می پردازد. حجـم بـالای فعـالیت ایـن واحد موجـب گردیـده تا سبد محصولات شایکو ، هر روز از تنـوع بیشـتری برخوردار گردد.
بدیهی است به اهمیت فعالیت این واحد،تمامی خروجی حاصل از آن پس از تایید مدیران مجموعه ، به ثبت می رسند و به عنوان راهکارهای جدید اجرایی در اختیار فعالین حوزه ساختمان قرار می گیرند. واحـد مهندسـی و طـراحی سیـستم شـرکت شایکو در کنـار قابلـیتهای فنی و اجرایی سیستمهای طراحی شده ، به مقوله اقـتصادی کردن محـصول هم اهتـمای ویژه مبـذول می دارنـد تا سطـح گستـرده تری از انواع توان اجرایی پروژها را مشمول گردند.