در این بخش پس از طی مراحل کرومات و زیر سازی رنگ اقدام به ایجاد طرح چوب هم به صورت یراق و هم به شکل برجسته می شود که به علت مقاومت حرارتی رنگ دکورال و نیز عدم تغییر رنگ در برابر نور و نیز نداشتن تغییرات شیمیایی زیان آور استفاده از این نوع پروفیل ها بیش از گذشته می باشد.