امـکـانی دیـگر از صنـعت درخـشان کـشور ایتالیـا در بخـش دکورال مجـتمع صنعتی آلومینیوم شایکو ، تحت برند میگرولیو به توفیقات شایکو در تولید پروفیل های آلومینـیوم یـاری می رسـانـد. ایــن خـط که از آخـرین دستاوردهای صنعتی در حوزه دکورال (طرح چوب) نـمودن پـروفیـل های آلومینـیوم بـهره می بـرد، امکان عرضه و ارایه پـروفیـل های آلومینیومی با حـس لمس چـوب و طرح و رنگهای متنـوعی را برقرار می سازد.
همیـن سـطح مطلـوب کیـفیت و تنـوع ، در ایـن واحـد هـم سـایـر تـولیـد کنـندگان مـطرح کـشور را بـه جمع خدمات گیرندگان آن در مجتمع آلومینیوم شایکو بدل ساخته است، توانی قابل توجه و تنـوعی چشمگیر.