همانگـونه که مستحـضریـد ، ایـن واحد در بـدنه تمـامی تولید کنندگان پروفیل های درب و پنجره آلومینیومی ، از اهمیت شایانی برخوردار است وهرگونه نقض کیفی در این واحد ، ناقض عرض از تولید پروفیل عایق آلومینیوم خواهد بود.
از همیـن روی ، مدیـران مجتـمـع آلومینیوم شایـکو با اسـتـقرار تخصـصی تریـن  خط  الـصـاق پـلـی   آمـیـد و پـروفـیـل آلومـینیـوم ، اهـتـمام خـود را بـه اهمـیت کـیـفـیت محصولات این شرکت را به اثبات رسانده اند. این خط که محصولی منـحصر به فرد از کمپانی سوئیسی است تـوانایی استقرار       و دوخـت پـلی آمیـد با تکنـیم کنـگره زنی در سـطـوح ابــعادی با عرض بیـش از 15 سانـت را فراهم      می سازد. امری که موجـب گردیـده محصولات شایکو شاخص ترین شرایط عایق دمایی را اکتساب نمایند.