آنچـه مجتمـع صنعتی آلومینیوم شـایـکو را درسطـحی قابل توجـه از سایر تولیدکنندگان مـقاطـع و پروفیـل های آلومیـنیوم متـمـایز می سـازد ، بهره گیری مدیران این مجتمع از آخرین دستاوردهای تحولات جهانی این صنعت می باشد. بدین ترتیب نیز به گونه ای قابل توجه افزوده گردیده است جهت تولید مقاطـع از نکات شاخص ایـن واحد می توان به دستگـاه 2500 تن جـهت تولیـد مقاطع    بزرگ پروفیل ، دبل پرلی هوایی فول اتوماتیک جهت بالابردن کیفیت پروفیل و سرعت تولید ،میـز     فول اتومـاتیک جهت انتقـال خـودکار پــروفـیل ها به بـخش کشش پـروفیل و در نـهایت دستگاه 1 بجیـنـگ اقـایی با تـوان بـرقراری میـزان 14 و بسته سختی در پروفیل های تولیدی اشاره نمود.